ĐẠO VÀ PHI ĐẠO TRI KIẾN THANH TỊNH – TU TẬP TUỆ SANH DIỆT(UDAYABBAYA-ÑĀṆA)

The Development of Udayabbaya-ñāṇa

Tu Tập Tuệ Sanh Diệt(Udayabbaya-ñāṇa)

Udayabbaya-ñāṇa is the knowledge that comprehends distinctly the mentality-materility at the genetic instant as well as at the dissoloving instant together with the three characteristic marks of impermanence, pain and not-self. Udayabbaya-ñāṇa là tuệ thấu hiểu rõ ràng danh-sắc ở thời điểm sát-na sanh cũng như ở thời điểm sát-na diệt cùng với tam tướng là vô thường, khổ và vô ngã.
To develop this knowledge the meditator again defines all mentality-materiality together with the causes and the effects of Depending Arising as impermanent, painful and not-self. He contemplates the three characteristic marks in turn, both internally and externally, (l)in materiality alone, (2) in mentality alone, and (3) in mentality-materiality together, pertaining to the present, to the past, and to the future. He practises vipassana by means of (1) reflecting the dhammas on arising (samudayadhammānupassī), (2) reflecting the dhammas on dissolving (vayadhammānupassī) and (3) reflecting the dhammas on arising and dissolving (samudaya-vaya-dhammānupassī).159,160,161 He practises thoroughly until he comprehends distinctly the mentality-materiality together with the causes and the effects at the genetic instant (uppāda), at the existing instant (ṭhīti), and at the dissolving instant (bhaṅga). Để tu tập tuệ này, hành giả xác định lại tất cả danh-sắc cùng với các nhân và quả của Lý Duyên Khởi là vô thường, khổ và vô ngã. Hành giả quán tam tướng lần lượt, cả bên trong lẫn bên ngoài, (1) riêng sắc mà thôi, (2) riêng danh mà thôi, và (3) cả danh-sắc cùng với nhau thuộc về hiện tại, đến quá khứ, và đến vị lai. Hành giả thực hành thiền Vipassanā bằng cách (1) quán xét các pháp sanh(samudayadhammānupassī), (2) quán xét các pháp diệt (vayadhammānupassī) và (3) quán xét các pháp sanh và diệt (samudaya-vaya-dhammānupassī)162,163,164. Hành giả thực hành hoàn hảo đến khi thấu hiểu rõ ràng danh-sắc cùng với các nhân và các quả vào thời điểm sát-na sanh (uppāda), vào thời điểm sát-na trụ (ṭhīti) và vào thời điểm sát-na diệt(bhaṅga).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *