AUDIOS 11 BÀI KINH BẢO HỘ – TỲ KHƯU PA AUK – PALI CHANTING

Audios 11 Bài Kinh Bảo Hộ – Tỳ Khưu Pa Auk – Kinh Tụng Pali Chanting

01.Mahanamakkharapali-Đại Thi Lễ Kệ – 09:01
02.Paritta Parikamma-Kệ Mở Đầu Hộ Kinh – 06:22
03.Ratanasutta-Kinh Châu Báu – 06:29
04.Mettasutta-Kinh Lòng Từ – 02:25
05.Khandhasutta-Kinh Ngũ Uẩn – 01:32
06.Morasutta-Kinh Khổng Tước – 01:30
07.Vattasutta-Kinh Chim Cút – 01:10
08.Dhajaggasutta-Kinh Đầu Lá Cờ – 06:46
09. Atanatiyassutta-Kinh A Sá Năng Chi – 04:58
10.Angulimalasutta-Bojjhangasutta-Kinh Vô Ngã-Kinh Bệnh Thứ Nhất – 04:26
11.Dutiyagilana sutta-Kinh Bệnh Thứ Hai – 03:52
12.Tatiyagilanasutta-Kinh Bệnh Thứ Ba – 03:07
13.Bojjhanga Paritta-Hộ Kinh Giác Chi – 01:57
14.Pubbanhasutta-Kinh Ban Mai – 04:02

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *