BỘ SONG ĐỐI I – XỨ SONG (TIẾP THEO)

III. XỨ SONG (ĀYATANAYAMAKA) – tiếp theo

[608] Tỷ xứ không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì sắc xứ không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang sanh cõi dục giới, người vô tỷ đang tử biệt cõi dục giới, người cõi sắc giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ khôøng đang diệt nhưng sắc xứ chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người cõi tịnh cư, người cõi vô sắc thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ không đang diệt và sắc xứ cũng không từng diệt”.

– HAY LÀ SẮC XỨ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[609] Tỷ xứ không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì ý xứ không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang sanh cõi dục giới, người vô tỷ đang tử biệt cõi dục giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ khôøng đang diệt nhưng ý xứ chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi tịnh cư, người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ không đang diệt và ý xứ cũng không từng diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[610] Tỷ xứ không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang sanh người vô tỷ đang tử biệt, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ khôøng đang diệt nhưng pháp xứ chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang sanh cõi tịnh cư thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ không đang diệt và pháp xứ cũng không từng diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[611] Sắc xứ không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì ý xứ không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang sanh cõi ngũ uẩn, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ khôøng đang diệt nhưng ý xứ chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang sanh cõi tịnh cư, người đang sanh cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ đang diệt và ý xứ cũng từng diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch cõi tịnh cư, người đang tử biệt cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy ý xứ khôøng từng diệt nhưng sắc xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang sanh cõi tịnh cư, người đang sanh cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ không từng diệt và sắc xứ cũng không đang diệt”.

[612] Sắc xứ không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang sanh, người đang tử biệt cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ khôøng đang diệt nhưng pháp xứ chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người đang sanh cõi tịnh cư, thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ không đang diệt và pháp xứ cũng không từng diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch cõi tịnh cư, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ khôøng từng diệt nhưng sắc xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người đang sanh cõi tịnh cư thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ không từng diệt và sắc xứ cũng không đang diệt”.

[613] Ý xứ không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang sanh, người vô tâm đang tử biệt, với người ấy ở cõi ấy ý xứ khôøng đang diệt nhưng pháp xứ chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người đang sanh cõi Tịnh cư thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ không đang diệt và pháp xứ cũng không từng diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ Ý XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch cõi tịnh cư, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ khôøng từng diệt nhưng ý xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người đang sanh cõi tịnh cư thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ không từng diệt và ý xứ cũng không đang diệt”.

[614] Nhãn xứ đang diệt cho người nào thì nhĩ xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, với người ấy nhãn xứ đang diệt, nhưng nhĩ xứ sẽ chẳng diệt cho người ấy. Còn đối với người hữu nhãn đang tử biệt mà ngoài ra thì với người ấy nhãn xứ đang diệt và nhĩ xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ NHĨ XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang sanh, người vô nhãn đang tử biệt, với người ấy nhĩ xứ sẽ diệt nhưng nhãn xứ chẳng đang diệt cho người ấy. Còn đối với người hữu nhãn đang tử biệt thì với người ấy nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang diệt”.

[615] Nhãn xứ đang diệt cho người nào thì tỷ xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi sắc giới, cõi vô sắc giới rồi viên tịch, với người ấy nhãn xứ đang diệt nhưng tỷ xứ sẽ chẳng diệt cho người ấy. Còn đối với người hữu nhãn đang tử biệt mà ngoài ra thì với người ấy nhãn xứ đang diệt và tỷ xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ TỶ XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng …

[616] Nhãn xứ đang diệt cho người nào thì sắc xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, với người ấy nhãn xứ đang diệt nhưng sắc xứ sẽ chẳng diệt cho người ấy; còn đối với người hữu nhãn đang tử biệt mà ngoài ra thì với người ấy nhãn xứ đang diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng …

[617] Nhãn xứ đang diệt cho người nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, với người ấy nhãn xứ đang diệt nhưng pháp xứ sẽ chẳng diệt cho người ấy; còn đối với người hữu nhãn đang tử biệt mà ngoài ra với người ấy nhãn xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG? … trùng …

[618] Tỷ xứ đang diệt cho người nào thì sắc xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Người đang viên tịch cõi dục giới và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, với người ấy tỷ xứ đang diệt nhưng sắc xứ sẽ chẳng diệt cho người ấy. Còn đối với người hữu tỷ đang tử biệt mà ngoài ra, thì tỷ xứ đang diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt cho người ấy”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang sanh, người vô tỷ đang tử biệt, với người ấy sắc xứ sẽ diệt nhưng tỷ xứ chẳng đang diệt cho người ấy. Còn đối với người hữu tỷ đang tử biệt thì với người ấy sắc xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng đang diệt”.

[619] Tỷ xứ đang diệt cho người nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch cõi dục giới, với người ấy tỷ xứ đang diệt nhưng pháp xứ sẽ chẳng diệt cho người ấy; còn đối với người ngoài ra mà đang tử biệt thì với người ấy tỷ xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng …

[620] Sắc xứ đang diệt cho người nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn, với người ấy sắc xứ đang diệt nhưng pháp xứ sẽ chẳng diệt cho người ấy; còn đối với người hữu sắc ngoài ra mà đang tử biệt thì với người ấy sắc xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang sanh, người vô sắc đang tử biệt, với người ấy pháp xứ sẽ diệt nhưng sắc xứ chẳng đang diệt cho người ấy. Còn đối với người hữu sắc đang tử biệt thì với người ấy pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng đang diệt”.

[621] Ý xứ đang diệt cho người nào thì pháp xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch, với người ấy ý xứ đang diệt nhưng pháp xứ sẽ chẳng diệt cho người ấy. Còn đối với người hữu tâm ngoài ra mà đang tử biệt, thì với người ấy, ý xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ Ý XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang sanh, người vô tâm đang tử biệt, với người ấy pháp xứ sẽ diệt nhưng ý xứ chẳng đang diệt cho người ấy; còn đối với người hữu tâm đang tử biệt, thì với người ấy pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng đang diệt”.

[622] Nhãn xứ đang diệt ở cõi nào … trùng …

[623] Nhãn xứ đang diệt cho người nào ở cõi nào thì nhĩ xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ đang diệt nhưng nhĩ xứ sẽ chẳng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn ngoài ra mà đang tử biệt, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ đang diệt và nhĩ xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ NHĨ XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang sanh cõi ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử biệt cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy nhĩ xứ sẽ diệt nhưng nhãn xứ chẳng đang diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người hữu nhãn đang tử biệt, thì với người ấy ở cõi ấy nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang diệt”.

[624] Nhãn xứ đang diệt cho người nào ở cõi nào thì tỷ xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch cõi dục giới, người đang tử biệt cõi sắc giới, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ đang diệt nhưng tỷ xứ sẽ chẳng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người hữu nhãn ngoài ra mà đang tử biệt cõi dục giới thì với người ấy nhãn xứ đang diệt và tỷ xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ TỶ XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO… trùng.

Ba phần (người, cõi, người và cõi) thuộc. Hiện tại – Quá khứ, đã được giải rộng như thế nào thì phần này (Hiện tại – vị lai) cũng cần được nói rộng như vậy.

[625] Nhãn xứ đang diệt cho người nào ở cõi nào thì sắc xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ đang diệt nhưng sắc xứ sẽ chẳng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn ngoài ra mà đang tử biệt thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ đang diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO … trùng …

[626] Nhãn xứ đang diệt cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ đang diệt nhưng ý xứ sẽ chẳng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn ngoài ra mà đang tử biệt thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ đang diệt và ý xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO … trùng …

[627] Nhãn xứ đang diệt cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ đang diệt nhưng pháp xứ sẽ chẳng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn ngoài ra mà đang tử biệt thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang sanh, người vô nhãn đang tử biệt, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ diệt, nhưng nhãn xứ chẳng đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn đang tử biệt thì với người ấy ở cõi ấy pháp sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang diệt”.

[628] Tỷ xứ đang diệt cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ đang diệt nhưng sắc xứ sẽ chẳng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu tỷ ngoài ra mà đang tử biệt thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ đang diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO … trùng…

[629] Tỷ xứ đang diệt cho người nào ở cõi nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch ở cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ đang diệt nhưng pháp xứ sẽ chẳng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu tỷ ngoài ra mà đang tử biệt thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO … trùng…

[630] Sắc xứ đang diệt cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn, người đang tử biệt cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ đang diệt nhưng ý xứ sẽ chẳng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn ngoài ra thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ đang diệt và ý xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO … trùng…

[631] Sắc xứ đang diệt cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ đang diệt nhưng pháp xứ sẽ chẳng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu sắc ngoài ra mà đang tử biệt thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang sanh, người vô sắc đang tử biệt, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ diệt nhưng sắc xứ chẳng đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu sắc đang tử biệt thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng đang diệt”.

[632] Ý xứ đang diệt cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch, với người ấy ở cõi ấy ý xứ đang diệt nhưng pháp xứ sẽ chẳng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu tâm ngoài ra mà đang tử biệt thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ Ý XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang sanh, người vô tâm đang tử biệt với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ diệt nhưng ý xứ chẳng đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu tâm đang tử biệt thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng đang diệt”.

[633] Nhãn xứ không đang diệt cho người nào thì nhĩ xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người đang sanh, người vô nhãn đang tử biệt, với người ấy nhãn xứ không đang diệt nhưng nhĩ xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy; còn đối với người kiếp chót trong cõi vô sắc thì với người ấy nhãn xứ không đang diệt và nhĩ xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ NHĨ XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNGÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, với người ấy nhĩ xứ sẽ không diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với người kiếp chót ở cõi vô sắc thì với người ấy nhĩ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không đang diệt”.

[634] Nhãn xứ không đang diệt cho người nào thì tỷ xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang sanh, người vô nhãn đang tử biệt, với người ấy nhãn xứ không đang diệt nhưng tỷ xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy; còn đối với người kiếp chót đang sanh cõi sắc giới, người kiếp chót ở cõi vô sắc giới, thì với người ấy nhãn xứ không đang diệt và tỷ xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ TỶ XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót ở cõi ngũ uẩn, và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi sắc giới cõi vô sắc giới rồi viên tịch với người ấy tỷ xứ sẽ không diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với người kiếp chót đang sanh cõi sắc giới, người kiếp chót ở cõi vô sắc, thì với người ấy tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không đang diệt”.

[635] Nhãn xứ không đang diệt cho người nào thì sắc xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang sanh, người vô nhãn đang tử biệt, với người ấy nhãn xứ không đang diệt, nhưng sắc xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy; còn đối với người kiếp chót trong cõi vô sắc, với người ấy nhãn xứ không đang diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn, và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, với người ấy sắc xứ sẽ không diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với người kiếp chót trong cõi vô sắc thì với người ấy sắc xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không đang diệt”.

[636] Nhãn xứ không đang diệt cho người nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang sanh, người vô nhãn đang tử biệt, với người ấy nhãn xứ không đang diệt nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi vô sắc thì nhãn xứ không đang diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, với người ấy pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi vô sắc thì với người ấy pháp xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không đang diệt”.

[637] Tỷ xứ không đang diệt cho người nào thì sắc xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang sanh, người vô tỷ đang tử biệt, với người ấy tỷ xứ không đang diệt, nhưng sắc xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi sắc giới, người kiếp chót trong cõi vô sắc; với người ấy tỷ xứ không đang diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch ở cõi dục giới và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, với người ấy sắc xứ sẽ không diệt nhưng tỷ xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi sắc giới, người kiếp chót trong cõi vô sắc, với người ấy sắc xứ sẽ không diệt và tỷ xứ cũng không đang diệt”.

[638] Tỷ xứ không đang diệt cho người nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang sanh, người vô tỷ đang tử biệt, với người ấy tỷ xứ không đang diệt, nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi sắc giới và cõi vô sắc giới thì với người ấy tỷ xứ không đang diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch ở cõi dục giới, với người ấy pháp xứ sẽ không diệt nhưng tỷ xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi sắc giới – cõi vô sắc giới thì với người ấy pháp xứ sẽ không diệt và tỷ xứ cũng không đang diệt”.

[639] Sắc xứ không đang diệt cho người nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang sanh, người vô sắc đang tử biệt, với người ấy sắc xứ không đang diệt nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi vô sắc thì với người ấy sắc xứ không đang diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, với người ấy pháp xứ sẽ không diệt nhưng sắc xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi vô sắc thì với người ấy pháp xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng không đang diệt”.

[640] Ý xứ không đang diệt cho người nào thì pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Sẽ diệt!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ Ý XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðang diệt!”

[641] Nhãn xứ không đang diệt ở cõi nào … trùng …

[642] Nhãn xứ không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì nhĩ xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang sanh cõi ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử biệt cõi dục giới, với người ấy nhãn xứ không đang diệt nhưng nhĩ xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người ở cõi vô tưởng, người ở cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang diệt và nhĩ xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ NHĨ XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy nhĩ xứ sẽ không diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người ở cõi vô tưởng, người ở cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy nhĩ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không đang diệt”.

[643] Nhãn xứ không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì tỷù xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang sanh cõi dục giới, người vô nhãn đang tử biệt cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang diệt, nhưng tỷ xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang sanh cõi sắc giới người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang diệt và tỷ xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ TỶ XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch cõi dục giới, người đang tử biệt cõi sắc giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ không diệt, nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang sanh cõi sắc giới, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không đang diệt”.

[644] Nhãn xứ không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì sắc xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang sanh cõi ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử biệt cõi dục giới, người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang diệt nhưng sắc xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ không diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người cõi vô sắc thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không đang diệt”.

[645] Nhãn xứ không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang sanh cõi ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử biệt cõi dục giới, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang diệt nhưng ý xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi vô sắc, người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người đang viên tịch cõi vô sắc, người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không đang diệt”.

[646] Nhãn xứ không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang sanh, người vô nhãn đang tử biệt, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang diệt nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ không diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người đang viên tịch cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không đang diệt”.

[647] Tỷ xứ không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì sắc xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang sanh cõi dục giới, người vô tỷ đang tử biệt cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ không đang diệt nhưng sắc xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi sắc giới, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ không đang diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ không diệt nhưng tỷ xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người đang viên tịch cõi sắc giới, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ không diệt và tỷ xứ cũng không đang diệt”.

[648] Tỷ xứ không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang sanh cõi dục giới, người vô tỷ đang tử biệt cõi dục giới, người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ không đang diệt nhưng ý xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ không đang diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không diệt nhưng tỷ xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; đối với người đang viên tịch ở cõi sắc giới cõi vô sắc giới, người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không diệt và tỷ xứ cũng không đang diệt”.

[649] Tỷ xứ không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang sanh, người vô tỷ đang tử biệt, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ không đang diệt nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi sắc giới cõi vô sắc giới, thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ không đang diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ không diệt nhưng tỷ xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ không diệt và tỷ xứ cũng không đang diệt”.

[650] Sắc xứ không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang sanh cõi ngũ uẩn, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ không đang diệt nhưng ý xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi vô sắc, người đang sanh cõi vô tưởng thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ không đang diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người đang tử biệt cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không diệt nhưng sắc xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi vô sắc, người đang sanh cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng không đang diệt”.

[651] Sắc xứ không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang sanh, người vô sắc đang tử biệt, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ không đang diệt nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ không đang diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ không diệt nhưng sắc xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi vô sắc thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng không đang diệt”.

[652] Ýû xứ không đang diệt cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Sẽ diệt!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ Ý XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðang diệt!”

[653] Nhãn xứ từng diệt cho người nào thì nhĩ xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người kiếp chót cõi vô sắc, và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, với người ấy nhãn xứ từng diệt nhưng nhĩ xứ chẳng phải sẽ diệt cho người ấy; còn đối với các hạng khác, với hạng người ấy nhãn xứ từng diệt và nhĩ xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ NHĨ XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[654] Nhãn xứ từng diệt cho người nào thì tỷ xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch cõi dục giới, người kiếp chót cõi sắc giới-cõi vô sắc giới, người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi sắc giới, cõi vô sắc giới rồi viên tịch, với người ấy nhãn xứ từng diệt nhưng tỷ xứ chẳng phải sẽ diệt cho người ấy; còn đối với các hạng khác thì với họ nhãn xứ từng diệt và tỷ xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ TỶ XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng …

“Phải rồi!”

[655] Nhãn xứ từng diệt cho người nào thì sắc xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người kiếp chót cõi vô sắc, và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, với người ấy nhãn xứ từng diệt nhưng sắc xứ chẳng phải sẽ diệt cho người ấy; còn đối với hạng khác, với họ nhãn xứ từng diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng …

“Phải rồi!”

[656] Nhãn xứ từng diệt cho người nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch, với người ấy nhãn xứ từng diệt nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ diệt cho người ấy; còn đối với hạng khác, với họ nhãn xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng …

“Phải rồi!”

[657] Tỷ xứ từng diệt cho người nào thì sắc xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người kiếp chót ở cõi vô sắc, và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, với người ấy tỷ xứ từng diệt nhưng sắc xứ chẳng phải sẽ diệt cho người ấy; đối với hạng khác thì với họ tỷ xứ từng diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng …

“Phải rồi!”

[658] Tỷ xứ từng diệt cho người nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch, với người ấy tỷ xứ từng diệt, nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ diệt cho người ấy; còn đối với hạng khác, với người ấyï tỷ xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng …

“Phải rồi!”

[659] Sắc xứ từng diệt cho người nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch, với người ấy sắc xứ từng diệt nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ diệt cho người ấy; còn đối với hạng khác thì với người ấy sắc xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng …

“Phải rồi!”

[660] Ý xứ từng diệt cho người nào thì pháp xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch, với người ấy ý xứ từng diệt nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ diệt cho người ấy; còn đối với hạng khác, với họ ý xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng …

“Phải rồi!”

[661] Nhãn xứ từng diệt cho cõi nào … trùng …

[662] Nhãn xứ từng diệt cho người nào ở cõi nào thì nhĩ xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ từng diệt nhưng nhĩ xứ chẳng phải sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi ngũ uẩn ngoài ra thì với người ấy, ở cõi ấy nhãn xứ từng diệt và nhĩ xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ NHĨ XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư, với người ấy ở cõi ấy nhĩ xứ sẽ diệt nhưng nhãn xứ chẳng từng diệt cho người ấy; còn đối với người cõi ngũ uẩn ngoài ra thì với người ấy ở cõi ấy nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng từng diệt”.

[663] Nhãn xứ từng diệt cho người nào ở cõi nào thì tỷ xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch cõi dục giới, người cõi sắc giới, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ từng diệt nhưng tỷ xứ chẳng phải sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi dục giới ngoài ra thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ từng diệt và tỷ xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ TỶ XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[664] Nhãn xứ từng diệt cho người nào ở cõi nào thì sắc xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ từng diệt nhưng sắc xứ chẳng phải sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi ngũ uẩn hạng khác thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ từng diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư, người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ diệt; nhưng nhãn xứ chẳng từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi ngũ uẩn hạng khác thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng từng diệt”.

[665] Nhãn xứ từng diệt cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ từng diệt nhưng ý xứ chẳng phải sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi ngũ uẩn hạng khác thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ từng diệt và ý xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ diệt nhưng nhãn xứ chẳng từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi ngũ uẩn hạng khác thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng từng diệt”.

[666] Nhãn xứ từng diệt cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ từng diệt nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi ngũ uẩn hạng khác thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ diệt nhưng nhãn xứ chẳng từng diệt cho người ấy ở cõi ấy. Còn đối với người cõi ngũ uẩn hạng khác thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng từng diệt”.

[667] Tỷ xứ từng diệt cho người nào ở cõi nào thì sắc xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ từng diệt nhưng sắc xứ chẳng phải sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi dục giới hạng khác thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ từng diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ diệt nhưng tỷ xứ chẳng từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi dục giới thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng từng diệt”.

[668] Tỷ xứ từng diệt cho người nào ở cõi nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ từng diệt nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi dục giới hạng khác thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ diệt nhưng tỷ xứ chẳng từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi dục giới thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng từng diệt”.

[669] Sắc xứ từng diệt cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn, người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ từng diệt nhưng ý xứ chẳng phải sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi ngũ uẩn hạng khác thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ từng diệt và ý xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC XỨ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ diệt nhưng sắc xứ chẳng từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi ngũ uẩn hạng khác thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng từng diệt”.

[670] Sắc xứ từng diệt cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ từng diệt nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi ngũ uẩn hạng khác, người cõi vô tưởng thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC XỨ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ diệt nhưng sắc xứ chẳng từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi ngũ uẩn hạng khác thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng từng diệt”.

[671] Ý xứ từng diệt cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch với người ấy ở cõi ấy, ý xứ từng diệt nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi tứ uẩn ngũ uẩn, hạng khác thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ Ý XỨ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư, người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ diệt nhưng ý xứ chẳng từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi ngũ uẩn hạng khác thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng từng diệt”.

[672] Nhãn xứ không từng diệt cho người nào thì nhĩ xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Không có!”

– HAY LÀ NHĨ XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XƯ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng diệt!”

[673] Nhãn xứ không từng diệt cho người nào thì tỷ xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Không có!”

– HAY LÀ TỶ XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng diệt!”

[674] Tỷ xứ … trùng … sắc xứ ý sắc không từng diệt cho người nào thì pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Không có!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ Ý XỨ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Từng diệt!”

[675] Nhãn xứ không từng diệt cho cõi nào … trùng …

[676] Nhãn xứ không từng diệt cho người nào ở cõi nào thì nhĩ xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không từng diệt nhưng nhĩ xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi tịnh cư, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không từng diệt và nhĩ xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ NHĨ XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy nhĩ xứ sẽ không diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi tịnh cư, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy nhĩ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không từng diệt”.

[677] Nhãn xứ không từng diệt cho người nào ở cõi nào thì tỷ xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

HAY LÀ TỶ XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch trong cõi dục giới, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ không diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi tịnh cư, người cõi vô tưởng người cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không từng diệt”.

[678] Nhãn xứ không từng diệt cho người nào ở cõi nào thì sắc xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư, người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không từng diệt nhưng sắc xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi tịnh cư, người cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ sẽ không từng diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ không diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi tịnh cư, người cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không từng diệt”.

[679] Nhãn xứ không từng diệt cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không từng diệt nhưng ý xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi tịnh cư, người cõi vô sắc, người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không từng diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi tịnh cư, người đang viên tịch cõi vô sắc, người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không từng diệt”.

[680] Nhãn xứ không từng diệt cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không từng diệt nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi tịnh cư, người đang viên tịch cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ sẽ không từng diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ không diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi tịnh cư, người đang viên tịch cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không từng diệt”.

[681] Tỷ xứ không từng diệt cho người nào ở cõi nào thì sắc xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi sắc giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ không từng diệt nhưng sắc xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi sắc giới, người cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ không từng diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ không diệt nhưng tỷ xứ chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi sắc giới, người cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ không diệt và tỷ xứ cũng không từng diệt”.

[682] Tỷ xứ không từng diệt cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ không từng diệt nhưng ý xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi sắc giới, người cõi vô tưởng, thì đối với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ không từng diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không diệt nhưng tỷ xứ chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi sắc giới cõi vô sắc giới, người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không diệt và tỷ xứ cũng không từng diệt”.

[683] Tỷ xứ không từng diệt cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ không từng diệt nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ không từng diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch ở cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ không diệt nhưng tỷ xứ chẳng phải không từng diệt nhưng tỷ xứ chẳng phải không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi sắc giới cõi vô sắc giới thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ không diệt và tỷ xứ cũng không từng diệt”.

[684] Sắc xứ không từng diệt cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ không từng diệt nhưng ý xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi tịnh cư, người viên tịch ở cõi vô sắc thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ không từng diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC XỨ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn, người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không diệt nhưng sắc xứ chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi tịnh cư, người đang viên tịch cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng không từng diệt”.

[685] Sắc xứ không từng diệt cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ không từng diệt nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi tịnh cư, người đang viên tịch ở cõi vô sắc thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ không từng diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC XỨ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ không diệt nhưng sắc xứ chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi tịnh cư, người đang viên tịch cõi vô sắc giới thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng không từng diệt”.

[686] Ý xứ không từng diệt cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang sanh cõi tịnh cư, người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy ý xứ không từng diệt nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi tịnh cư thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ không từng diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ Ý XỨ KHÔNG TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang viên tịch, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ không diệt nhưng ý xứ chẳng phải không từng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi tịnh cư thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ không diệt và ý xứ cũng không từng diệt”.

DỨT PHẦN DIỆT

[687] Nhãn xứ đang sanh cho người nào ở cõi nào thì nhĩ xứ đang diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Không phải!”

– HAY LÀ NHĨ XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

[688] Nhãn xứ đang sanh cho người nào thì tỷ xứ … sắc xứ ..ṣẽ ý xứ … pháp xứ đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Không phải!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

[689] Ý xứ đang sanh cho người nào thì pháp xứ đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Không phải!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ Ý XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

[690] Nhãn xứ đang sanh ở cõi nào … trùng …

Phần cõi không nên trả lời là “không phải” phần cõi nên lập luận giống như hai phần kia; ở phần cõi đều giống nhau trong ba cách (Ðang sanh; đang diệt; đang sanh diệt)(1)

[691] Nhãn xứ đang sanh cho người nào ở cõi nào thì nhĩ xứ đang diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Không phải!”

– HAY LÀ NHĨ XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

– trùng …

[692] Ý xứ đang sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ đang diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Không phải!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ Ý XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

[693] Nhãn xứ không đang sanh cho người nào thì nhĩ xứ không đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người hữu nhĩ đang tử biệt với người ấy nhãn xứ không đang sanh, nhưng nhĩ xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với người vô nhãn đang sanh, người vô nhĩ đang tử biệt thì với người ấy nhãn xứ không đang sanh và nhĩ xứ cũng không đang diệt”.

– HAY LÀ NHĨ XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người hữu nhãn đang sanh với người ấy nhĩ xứ không đang diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang sanh cho người ấy; còn đối với người vô nhĩ đang tử biệt, người vô nhãn đang sanh, thì với người ấy nhĩ xứ không đang diệt và nhãn xứ cũng không đang sanh”.

[694] Nhãn xứ không đang sanh cho người nào thì tỷ xứ không đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người hữu tỷ đang tử biệt với người ấy nhãn xứ không đang sanh nhưng tỷ xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với người vô nhãn đang sanh, người vô tỷ đang tử biệt thì với người ấy nhãn xứ không đang sanh và tỷ xứ cũng không đang diệt”.

– HAY LÀ TỶ XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người hữu nhãn đang sanh, với người ấy tỷ xứ không đang diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang sanh cho người ấy; còn đối với người vô tỷ đang tử biệt, người vô nhãn đang sanh, thì với người ấy tỷ xứ không đang diệt và nhãn xứ cũng không đang sanh”.

[695] Nhãn xứ không đang sanh cho người nào thì sắc xứ không đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người hữu sắc đang tử biệt với người ấy nhãn xứ không đang sanh nhưng sắc chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với người vô nhãn đang sanh, người vô sắc đang tử biệt thì với người ấy nhãn xứ không đang sanh và sắc xứ cũng không đang diệt”.

– HAY LÀ SẮC XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người hữu nhãn đang sanh, với người ấy sắc xứ không đang diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang sanh cho người ấy; còn đối với người vô sắc đang tử biệt, người vô nhãn đang sanh thì với người ấy sắc xứ không đang diệt và nhãn xứ cũng không đang sanh”.

[696] Nhãn xứ không đang sanh cho người nào thì ý xứ không đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người hữu tâm đang tử biệt, với người ấy nhãn xứ không đang sanh nhưng ý xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với người vô nhãn đang sanh, người vô tâm đang tử biệt thì với người ấy nhãn xứ không đang sanh và ý xứ cũng không đang diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người hữu nhãn đang sanh, với người ấy ý xứ không đang diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang sanh cho người ấy; còn đối với người hữu tâm đang tử biệt, người vô nhãn đang sanh, thì với người ấy ý xứ không đang diệt và nhãn xứ cũng không đang sanh”.

[697] Nhãn xứ không đang sanh cho người nào thì pháp xứ không đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả những người đang tử biệt, với người ấy nhãn xứ không đang sanh nhưng pháp xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với người vô nhãn đang sanh, thì với người ấy nhãn xứ không đang sanh và pháp xứ cũng không đang diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người hữu nhãn đang sanh, với người ấy pháp xứ không đang diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang sanh cho người ấy; còn đối với người vô nhãn đang sanh thì với người ấy pháp xứ không đang diệt và nhãn xứ cũng không đang sanh”.

[698] Tỷ xứ không đang sanh cho người nào thì sắc xứ không đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người hữu sắc đang tử biệt với người ấy tỷ xứ không đang sanh, nhưng sắc xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với người vô tỷ đang sanh, người vô sắc đang tử biệt thì với người ấy tỷ xứ không đang sanh và sắc xứ cũng không đang diệt”.

– HAY LÀ SẮC XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người hữu tỷ đang sanh, với người ấy sắc xứ không đang diệt nhưng tỷ xứ chẳng phải không đang sanh cho người ấy; còn đối với người vô sắc đang tử biệt người vô tỷ đang sanh, thì với người ấy sắc xứ không đang diệt và tỷ xứ cũng không đang sanh”.

[699] Tỷ xứ không đang sanh cho người nào thì ý xứ không đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người hữu tâm đang tử biệt; với người ấy tỷ xứ không đang sanh, nhưng ý xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với người vô tỷ đang sanh, người vô tâm đang tử biệt, thì với người ấy tỷ xứ không đang sanh và ý xứ cũng không đang diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người hữu tỷ đang sanh với người ấy ý xứ không đang diệt nhưng tỷ xứ chẳng phải không đang sanh cho người ấy; còn đối với người vô tâm đang tử biệt, người vô tỷ đang sanh, thì với người ấy ý xứ không đang diệt và tỷ xứ cũng không đang sanh”.

[700] Tỷ xứ không đang sanh cho người nào thì pháp xứ không đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt; với người ấy tỷ xứ không đang sanh, nhưng pháp xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với người vô tỷ đang sanh thì với người ấy tỷ xứ không đang sanh và pháp xứ cũng không đang diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người hữu tỷ đang sanh, với người ấy pháp xứ không đang diệt nhưng tỷ xứ chẳng phải không đang sanh cho người ấy; còn đối với người vô tỷ đang sanh thì với người ấy pháp xứ không đang diệt và tỷ xứ cũng không đang sanh”.

[701] Sắc xứ không đang sanh cho người nào thì ý xứ không đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người hữu tâm đang tử biệt; với người ấy sắc xứ không đang sanh, nhưng ý xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với người vô sắc đang sanh, người vô tâm đang tử biệt, với người ấy sắc xứ không đang sanh và ý xứ cũng không đang diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người hữu sắc đang sanh, với người ấy ý xứ không đang diệt nhưng sắc xứ chẳng phải không đang sanh cho người ấy; còn đối với người vô tâm đang tử biệt, người vô sắc đang sanh, thì với người ấy ý xứ không đang diệt và sắc xứ cũng không đang sanh”.

[702] Sắc xứ không đang sanh cho người nào thì pháp xứ không đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, với người ấy sắc xứ không đang sanh, nhưng pháp xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với người vô sắc đang sanh thì với người ấy sắc xứ không đang sanh và pháp xứ cũng không đang diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người hữu sắc đang sanh, với người ấy pháp xứ không đang diệt nhưng sắc xứ chẳng phải không đang sanh cho người ấy; còn đối với người vô sắc đang sanh thì với người ấy pháp xứ không đang diệt và sắc xứ cũng không đang sanh”.

[703] Ý xứ không đang sanh cho người nào thì pháp xứ không đang diệt cho người ấy phải chăng?

“Tất cả người đang tử biệt; với người ấy ý xứ không đang sanh, nhưng pháp xứ chẳng phải không đang diệt cho người ấy; còn đối với người vô tâm đang sanh thì với người ấy ý xứ không đang sanh và pháp xứ cũng không đang diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ KHÔNG ÐANG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ Ý XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người hữu tâm đang sanh, với người ấy pháp xứ không đang diệt nhưng ý xứ chẳng phải không đang sanh cho người ấy; còn đối với người vô tâm đang sanh thì với người ấy pháp xứ không đang diệt và ý xứ cũng không đang sanh”.

[704] Nhãn xứ không đang sanh ở cõi nào … trùng …

[705] Nhãn xứ không đang sanh cho người nào ở cõi nào … trùng.

Phần về người, cùng phần về Người – cõi đều giống nhau.

[706] Nhãn xứ từng sanh cho người nào thì nhĩ xứ từng diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ NHĨ XỨ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

– Các vấn đề thuộc quá khứ, câu xuôi cùng câu ngược trong phần SANH, phần DIỆT, phần SANH-DIỆT, đều giống nhau.

[707] Nhãn xứ sẽ sanh cho người nào thì nhĩ xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ NHĨ XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, và người đang sanh mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, với hạng người ấy nhĩ xứ sẽ diệt nhưng nhãn xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy; còn đối với các hạng khác thì với họ nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh”.

[708] Nhãn xứ sẽ sanh cho người nào thì tỷ xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với những người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi sắc giới rồi viên tịch, với người ấy nhãn xứ sẽ sanh nhưng tỷ xứ sẽ chẳng diệt cho người ấy; còn đối với các hạng khác thì với người ấy nhãn xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ TỶ XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi dục giới, và người mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch với người ấy tỷ xứ sẽ diệt nhưng nhãn xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy; còn đối với các hạng khác thì với họ tỷ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh”.

[709] Nhãn xứ sẽ sanh cho người nào thì sắc xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn và người đang sanh mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, với người ấy sắc xứ sẽ diệt nhưng nhãn xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy; còn đối với các hạng khác, thì với họ sắc xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh”.

[710] Nhãn xứ sẽ sanh cho người nào thì ý xứ … trùng pháp xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh, và người mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, với người ấy pháp xứ sẽ diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải sẽ sanh cho người ấy; còn đối với các hạng khác thì với người ấy pháp xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh”.

[711] Tỷ xứ sẽ sanh cho người nào thì sắc xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, và người đang sanh mà sẽ sanh lên cõi sắc giới cõi vô sắc giới rồi viên tịch, với người ấy sắc xứ sẽ diệt nhưng tỷ xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy; còn đối với các hạng khác, thì với họ sắc xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ sanh”.

[712] Tỷ xứ sẽ sanh cho người nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh, và người mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, với các hạng ấy pháp xứ sẽ diệt nhưng tỷ xứ sẽ chẳng sanh cho họ còn đối với các hạng khác thì với họ pháp xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ sanh”.

[713] Sắc xứ sẽ sanh cho người nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh và người đang sanh mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, với các hạng ấy pháp xứ sẽ diệt nhưng sắc xứ sẽ chẳng sanh cho họ; còn đối với các hạng khác thì với họ pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng sẽ sanh”.

[714] Ý xứ sẽ sanh cho người nào thì pháp xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ Ý XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh, với hạng ấy pháp xứ sẽ diệt nhưng ý xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy; còn đối với các hạng khác thì với họ pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng sẽ sanh”.

[715] Nhãn xứ sẽ sanh ở cõi nào … trùng …

[716] Nhãn xứ sẽ sanh cho người nào ở cõi nào thì nhĩ xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ NHĨ XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy nhĩ xứ sẽ diệt, nhưng nhãn xứ sẽ chẳng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với hạng người cõi ngũ uẩn khác thì với người ấy ở cõi ấy nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh”.

[717] Nhãn xứ sẽ sanh cho người nào ở cõi nào thì tỷ xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi sắc giới, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ sẽ sanh nhưng tỷ xứ sẽ chẳng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi dục giới, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ TỶ XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ diệt, nhưng nhãn xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với hạng người cõi dục giới khác thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh”.

[718] Nhãn xứ sẽ sanh cho người nào ở cõi nào thì sắc xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ diệt, nhưng nhãn xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với hạng người cõi ngũ uẩn khác thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh”.

[719] Nhãn xứ sẽ sanh cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, đối với người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ diệt, nhưng nhãn xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với hạng người cõi ngũ uẩn khác thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh”.

[720] Nhãn xứ sẽ sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ diệt nhưng nhãn xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với hạng người cõi ngũ uẩn khác thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh”.

[721] Tỷ xứ sẽ sanh cho người nào ở cõi nào thì sắc xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi dục giới người cõi sắc gới, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ diệt, nhưng tỷ xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với hạng người cõi dục giới khác thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ sanh”.

[722] Tỷ xứ sẽ sanh cho người nào ở cõi nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi dục giới, người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ diệt nhưng tỷ xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với hạng người cõi dục giới khác thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ sanh”.

[723] Sắc xứ sẽ sanh cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ sanh nhưng ý xứ sẽ chẳng diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi ngũ uẩn thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ sanh và ý xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, người cõi vô sắc; với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ diệt nhưng sắc xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với hạng người cõi ngũ uẩn khác thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng sẽ sanh”.

[724] Sắc xứ sẽ sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ diệt nhưng sắc xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với hạng người cõi ngũ uẩn khác, người cõi vô tưởng thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng sẽ sanh”.

[725] Ý xứ sẽ sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ Ý XỨ SẼ SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh người cõi vô sắc tưởng; với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ diệt nhưng ý xứ sẽ chẳng sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người cõi tứ uẩn và người cõi ngũ uẩn hạng khác, thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng sẽ sanh”.

[726] Nhãn xứ sẽ không sanh cho người nào, thì nhĩ xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, và người đang sanh mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, với các hạng ấy nhãn xứ sẽ không sanh nhưng nhĩ xứ chẳng phải sẽ không diệt cho họ; còn đối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người kiếp chót trong cõi vô sắc, và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, thì với các hạng ấy nhãn xứ sẽ không sanh và nhĩ xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ NHĨ XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[727] Nhãn xứ sẽ không sanh cho người nào, thì tỷ xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi dục giới và người đang sanh mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, với các hạng ấy nhãn xứ sẽ không sanh nữa nhưng tỷ xứ chẳng phải sẽ không diệt cho họ; còn đối với người đang viên tịch cõi dục giới, người kiếp chót ở cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, với các hạng ấy nhãn xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ TỶ XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi sắc giới rồi viên tịch, với hạng ấy tỷ xứ sẽ không diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải sẽ không sanh cho họ; còn đối với người đang viên tịch cõi dục giới, người kiếp chót ở cõi sắc giới cõi vô sắc giới, và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi vô sắc, thì với các hạng ấy tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng sẽ không sanh”.

[728] Nhãn xứ sẽ không sanh cho người nào thì sắc xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, và người đang sanh mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, với các hạng ấy nhãn xứ sẽ không sanh nhưng sắc xứ chẳng phải sẽ không diệt cho họ; còn đối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người kiếp chót ở cõi vô sắc, và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch thì với các hạng ấy nhãn xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[729] Nhãn xứ sẽ không sanh cho người nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh và người đang sanh mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, với các hạng ấy nhãn xứ sẽ không sanh nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho họ; còn đối với người đang viên tịch, thì với hạng ấy nhãn xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng …

“Phải rồi!”

[730] Tỷ xứ sẽ không sanh cho người nào thì sắc xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, và người đang sanh mà sẽ sanh lên cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, với các hạng ấy tỷ xứ sẽ không sanh nhưng sắc xứ chẳng phải sẽ không diệt cho họ; còn đối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn, người kiếp chót cõi vô sắc, và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, thì với hạng ấy tỷ xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ SẮC XỨ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng…?

“Phải rồi!”

[731] Tỷ xứ sẽ không sanh cho người nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh và người mà sẽ sanh lên cõi sắc giới-cõi vô sắc giới rồi viên tịch, với các hạng ấy tỷ xứ sẽ không sanh nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho họ; còn đối với người đang viên tịch thì với người ấy tỷ xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng…?

“Phải rồi!”

[732] Sắc xứ sẽ không sanh cho người nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh và người mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, với các hạng ấy sắc xứ sẽ không sanh nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho họ; còn đối với người đang viên tịch thì với người ấy sắc xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng…?

“Phải rồi!”

[733] Ý xứ sẽ không sanh cho người nào thì pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh với các người ấy ý xứ sẽ không sanh nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho họ; còn đối với người đang viên tịch thì với người ấy ý xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ Ý XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[734] Nhãn xứ sẽ không sanh ở cõi nào … trùng …

[735] Nhãn xứ sẽ không sanh cho người nào ở cõi nào thì nhĩ xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ sẽ không sanh nhưng nhĩ xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấyï; còn đối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ sẽ không sanh và nhĩ xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ NHĨ XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO … trùng …

“Phải rồi!”

[736] Nhãn xứ sẽ không sanh cho người nào ở cõi nào thì tỷ xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ sẽ không sanh nhưng tỷ xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấyï; còn đối với người đang viên tịch cõi dục giới, người kiếp chót ở cõi sắc giới, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ TỶ XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ không diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấyï; còn đối với người đang viên tịch cõi dục giới, người kiếp chót ở cõi sắc giới, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng sẽ không sanh.

[737] Nhãn xứ sẽ không sanh cho người nào ở cõi nào thì sắc xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ sẽ không sanh nhưng sắc xứ chẳng phải sẽ không diệt còn đối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO … trùng…

“Phải rồi!”

[738] Nhãn xứ sẽ không sanh cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ sẽ không sanh nhưng ý xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấyï; còn đối với người đang viên tịch, người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO … trùng…

“Phải rồi!”

[739] Nhãn xứ sẽ không sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ sẽ không sanh nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấyï”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng…

“Phải rồi!”

[740] Tỷ xứ sẽ không sanh cho người nào ở cõi nào thì sắc xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi dục giới, ngươi cõi sắc với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ không sanh nhưng sắc xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấyï; còn đối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn, người cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO … trùng…

“Phải rồi!”

[741] Tỷ xứ sẽ không sanh cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi dục giới người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ không sanh nhưng ý xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấyï; còn đối với người đang viên tịch người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO … trùng…

“Phải rồi!”

[742] Tỷ xứ sẽ không sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi dục giới, người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy và tỷ xứ sẽ không sanh nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấyï; còn đối với người đang viên tịch thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO … trùng…

“Phải rồi!”

[743] Sắc xứ sẽ không sanh cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ không sanh nhưng ý xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấyï; còn đối với người đang viên tịch thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không diệt nhưng sắc xứ chẳng phải sẽ không sanh cho người ấy ở cõi ấyï; còn đối với người đang viên tịch thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng sẽ không sanh”.

[744] Sắc xứ sẽ không sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi ngũ uẩn, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ không sanh nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấyï; còn đối với người đang viên tịch thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO … trùng…

“Phải rồi!”

[745] Ý xứ sẽ không sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh, người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không sanh nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấyï; còn đối với người đang viên tịch thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ Ý XỨ SẼ KHÔNG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[746] Nhãn xứ đang sanh cho người nào thì nhĩ xứ từng diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ NHĨ XỨ TỪNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô nhãn đang sanh, với người ấy sắc xứ sẽ diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải đang sanh cho người ấy; còn đối với người hữu nhãn đang sanh, thì với người ấy nhĩ xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang sanh”.

Các câu hỏi thuộc hiện tại- quá khứ – trong phần SANH đã được nói rộng như thế nào thì các câu hỏi thuộc hiện tại – quá khứ trong phần SANH DIỆT gồm cả câu xuôi và câu ngược cũng cần được phân tích như vậy.

[747] Nhãn xứ đang sanh với người nào thì nhĩ xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ NHĨ XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô nhãn đang sanh, với người ấy nhĩ xứ sẽ diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải đang sanh cho người ấy; còn đối với người hữu nhãn đang sanh thì với người ấy nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh”.

[748] Nhãn xứ đang sanh với người nào thì tỷ xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi sắc giới, với người ấy nhãn xứ sẽ không sanh nhưng tỷ xứ chẳng phải sẽ diệt cho người ấyï; còn đối với người hữu nhãn khác đang sanh, thì với người ấy nhãn xứ đang sanh và tỷ xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ TỶ XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô nhãn đang sanh, với người ấy tỷ xứ sẽ diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải đang sanh cho người ấy; còn đối với người hữu nhãn đang sanh thì với người ấy tỷ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh”.

[749] Nhãn xứ đang sanh với người nào thì sắc xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô nhãn đang sanh, với người ấy sắcù xứ sẽ diệt nhưng nhãn chẳng phải đang sanh cho người ấy; còn đối với người hữu nhãn đang sanh thì với người ấy sắc xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh”.

[750] Nhãn xứ đang sanh với người nào thì ý xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô nhãn đang sanh, với người ấy ý xứ sẽ diệt nhưng nhãn không đang sanh cho người ấy; còn đối với người hữu nhãn đang sanh thì với người ấy ý xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh”.

[751] Nhãn xứ đang sanh cho người nào thì pháp xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô nhãn đang sanh, với người ấy pháp xứ sẽ diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải đang sanh cho người ấy; còn đối với người hữu nhãn đang sanh thì với người ấy pháp xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh”.

[752] Tỷ xứ đang sanh cho người nào thì sắc xứ … trùng … ý xứ … pháp xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ TỶ XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô tỷ đang sanh, với người ấy pháp xứ sẽ diệt nhưng tỷ xứ chẳng phải đang sanh cho người ấy; còn đối với người hữu tỷ đang sanh, thì với người ấy pháp xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng đang sanh”.

[753] Sắc xứ đang sanh cho người nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ SẮC XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô sắc đang sanh, với người ấy pháp xứ sẽ diệt nhưng sắc xứ chẳng phải đang sanh cho người ấy; còn đối với người hữu sắc đang sanh, thì với người ấy pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng đang sanh”.

[754] Ý xứ đang sanh cho người nào thì pháp xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ Ý XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô tâm đang sanh, với người ấy pháp xứ sẽ diệt nhưng ý xứ chẳng phải đang sanh cho người ấy; còn đối với người hữu tâm đang sanh thì với người ấy pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng đang sanh”.

[755] Nhãn xứ đang sanh ở cõi nào … trùng …

[756] Nhãn xứ đang sanh cho người nào ở cõi nào thì nhĩ xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ NHĨ XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy nhĩ xứ sẽ diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn đang sanh thì với người ấy ở cõi ấy nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh”.

[757] Nhãn xứ đang sanh cho người nào ở cõi nào thì tỷ xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang sanh cõi sắc giới, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ đang sanh nhưng tỷ xứ chẳng phải sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn đang sanh cõi dục giới thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ đang sanh và tỷ xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ TỶ XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang tử biệt cõi dục giới, người vô nhãn đang sanh cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn đang sanh cõi dục giới thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh”.

[758] Nhãn xứ đang sanh cho người nào ở cõi nào thì sắc xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi dục giới, người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn đang sanh thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh”.

[759] Nhãn xứ đang sanh cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi dục giới, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn đang sanh thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh”.

[760] Nhãn xứ đang sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô nhãn đang sanh với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu nhãn đang sanh thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh”.

[761] Tỷ xứ đang sanh cho người nào ở cõi nào thì sắc xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang tử biệt cõi dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi dục giới, người cõi sắc giới, người vô tỷ đang sanh cõi dục giới, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ diệt nhưng tỷ xứ chẳng phải đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu tỷ đang sanh thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng đang sanh”.

[762] Tỷ xứ đang sanh cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang tử biệt cõi dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi dục giới, người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ diệt nhưng tỷ xứ chẳng phải đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu tỷ đang sanh thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng đang sanh”.

[763] Tỷ xứ đang sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô tỷ đang sanh, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ diệt nhưng tỷ xứ chẳng phải đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu tỷ đang sanh thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng đang sanh”.

[764] Sắc xứ đang sanh cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người vô tưởng đang sanh, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ đang sanh nhưng ý xứ chẳng phải sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang sanh cõi ngũ uẩn thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ đang sanh và ý xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ diệt nhưng sắc xứ chẳng phải đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang sanh cõi ngũ uẩn thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng đang sanh”.

[765] Sắc xứ đang sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô sắc đang sanh, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ diệt, nhưng sắc xứ chẳng phải đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu sắc đang sanh thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng đang sanh”.

[766] Ý xứ đang sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ Ý XỨ ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang tử biệt, người vô tâm đang sanh, với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ diệt nhưng ý xứ chẳng phải đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người hữu tâm đang sanh thì với người ấy ở cõi ấy pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng đang sanh”.

[767] Nhãn xứ không đang sanh cho người nào thì nhĩ xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô nhãn đang sanh, với người ấy nhãn xứ không đang sanh nhưng nhĩ xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn, người kiếp chót cõi vô sắc và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, thì với người ấy nhãn xứ không sanh và nhĩ xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ NHĨ XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[768] Nhãn xứ không đang sanh cho người nào thì tỷ xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô nhãn đang sanh, với người ấy nhãn xứ không đang sanh nhưng tỷ xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn, người kiếp chót ở cõi vô sắc và người đang tử biệt mà sanh lên cõi sắc giới và vô sắc giới rồi viên tịch, thì với người ấy, nhãn xứ không đang sanh và tỷ xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ TỶ XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người kiếp chót đang sanh cõi sắc gới, với người ấy tỷ xứ sẽ không diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang sanh cho người ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn, người kiếp chót ở cõi vô sắc, và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi sắc giới, cõi vô sắc giới rồi viên tịch, thì với người ấy tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không đang sanh”.

[769] Nhãn xứ không đang sanh cho người nào thì sắc xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô nhãn đang sanh, với người ấy nhãn xứ không đang sanh nhưng sắc xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn, người kiếp chót ở cõi vô sắc và người đang tử biệt mà sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, thì với người ấy, nhãn xứ không đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng …

“Phải rồi!”

[770] Nhãn xứ không đang sanh cho người nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô nhãn đang sanh, với người ấy nhãn xứ không đang sanh nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy; còn đối với người đang viên tịch, thì với người ấy, nhãn xứ không đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng …

“Phải rồi!”

[771] Tỷ xứ không đang sanh cho người nào thì sắc xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô tỷ đang sanh, với người ấy tỷ xứ không đang sanh nhưng sắc xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn, người kiếp chót ở cõi vô sắc, và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên cõi vô sắc rồi viên tịch, thì với người ấy tỷ xứ không đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng …

“Phải rồi!”

[772] Tỷ xứ không đang sanh cho người nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô tỷ đang sanh, với người ấy tỷ xứ không đang sanh nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy; còn đối với người đang viên tịch, thì với người ấy, tỷ xứ không đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng …

“Phải rồi!”

[773] Sắc xứ không đang sanh cho người nào thì ý xứ … trùng … pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô sắc đang sanh, với người ấy sắc xứ không đang sanh nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy; còn đối với người đang viên tịch thì với người ấy sắc xứ không đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO … trùng …

“Phải rồi!”

[774] Ýxứ không đang sanh cho người nào thì pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô tâm đang sanh, với người ấy ý xứ không đang sanh nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy; còn đối với người đang viên tịch, thì với người ấy, ý xứ không đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ Ý XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[775] Nhãn xứ không đang sanh ở cõi nào … trùng …

[776] Nhãn xứ không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì nhĩ xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi dục giới, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang sanh nhưng nhĩ xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, thì với những hạng ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang sanh và tỷ xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ NHĨ XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[777] Nhãn xứ không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì tỷ xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang tử biệt ở cõi dục giới, người vô nhãn đang sanh cõi dục giới, với những hạng ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang sanh nhưng tỷ xứ chẳng phải sẽ không diệt cho họ ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi dục giới, người đang tử biệt cõi sắc giới, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, thì với các hạng ấy ở cõi ấy, nhãn xứ không đang sanh và tỷ xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ TỶ XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang sanh cõi sắc giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ không diệt nhưng nhãn xứ chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi dục giới, người đang tử biệt cõi sắc giới, người cõi vô tưởng, người cõi vô sắc, thì với các hạng ấy ở cõi ấy tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không đang sanh”.

[778] Nhãn xứ không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì sắc xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang tử biệt ở cõi ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi dục giới, người cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang sanh nhưng sắc xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn, người cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy, nhãn xứ không đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[779] Nhãn xứ không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi dục giới, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang sanh nhưng ý xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch, người cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang sanh và ý xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[780] Nhãn xứ không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô nhãn đang sanh, với người ấy ở cõi ấy nhãn xứ không đang sanh nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch, thì với người ấy ở cõi ấy, nhãn xứ không đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ NHÃN XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[781] Tỷ xứ không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì sắc xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang tử biệt cõi dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi dục giới, người cõi sắc giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ không đang sanh nhưng sắc xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch cõi ngũ uẩn, người cõi vô sắc, thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ không đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ SẮC XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[782] Tỷ xứ không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang tử biệt cõi dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi dục giới, người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ không đang sanh nhưng ý xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch, người cõi vô tưởng thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ không đang sanh và ý xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[783] Tỷ xứ không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô tỷ đang sanh, với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ không đang sanh nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch, thì với người ấy ở cõi ấy tỷ xứ không đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ TỶ XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[784] Sắc xứ không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì ý xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với người đang tử biệt cõi ngũ uẩn, người cõi vô sắc, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ không đang sanh nhưng ý xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch, ngườiđang tử biệt cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ không đang sanh và ý xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ Ý XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Ðối với người đang sanh cõi vô tưởng, với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không diệt nhưng sắc xứ chẳng phải không đang sanh cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch, người đang tử biệt cõi vô tưởng, thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ sẽ không đang diệt và sắc xứ cũng không đang sanh”.

[785] Sắc xứ không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô sắc đang sanh, với người ấy ở cõi ấy sắc xứ không đang sanh nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch, thì với người ấy ở cõi ấy sắc xứ không đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ SẮC XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[786] Ý xứ không đang sanh cho người nào ở cõi nào thì pháp xứ sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy phải chăng?

“Ðối với tất cả người đang tử biệt, người vô tâm đang sanh, với người ấy ở cõi ấy ý xứ không đang sanh nhưng pháp xứ chẳng phải sẽ không diệt cho người ấy ở cõi ấy; còn đối với người đang viên tịch, thì với người ấy ở cõi ấy ý xứ không đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt”.

– HAY LÀ PHÁP XỨ SẼ KHÔNG DIỆT CHO NGƯỜI NÀO Ở CÕI NÀO THÌ Ý XỨ KHÔNG ÐANG SANH CHO NGƯỜI ẤY Ở CÕI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[787] Nhãn xứ từng sanh cho người nào thì tỷ xứ sẽ diệt cho người ấy phải chăng?

“Ðối với người đang viên tịch ở cõi ngũ uẩn, người kiếp chót ở vô sắc, và người đang tử biệt mà sẽ sanh lên ở cõi vô sắc rồi viên tịch, với người ấy nhãn xứ từng sanh nhưng nhĩ xứ chẳng phải sẽ diệt cho người ấy; còn đối với các hạng khác thì với họ nhãn xứ từng sanh và nhĩ xứ cũng sẽ diệt”.

– HAY LÀ NHĨ XỨ SẼ DIỆT CHO NGƯỜI NÀO THÌ NHÃN XỨ TỪNG SANH CHO NGƯỜI ẤY PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”.

Trong phần Diệt (Nirodhavāra), các câu hỏi thuộc quá khứ – vị lai, đối với người – cõi – người cõi, cùng là câu xuôi – câu ngược, đã được phân tích như thế nào thì các câu hỏi trong phần SANH DIỆT (Uppādaniradhavāra) thuộc quá khứ – vị lai cũng cần được phân tích như vầy.

DỨT PHẦN SANH DIỆT

KẾT THÚC PHẦN CHUYỂN BIẾN (Pavatti)

 

5- PHẦN BIẾN TRI (PARIÑÑĀVĀRO)

[788] Người nào đang biến tri nhãn xứ thì người ấy đang biến tri nhĩ xứ phải chăng?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ NGƯỜI NÀO ÐANG BIẾN TRI NHĨ XỨ THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG BIẾN TRI NHÃN XỨ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

NGƯỜI NÀO KHÔNG BIẾN TRI NHÃN XỨ THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG BIẾN TRI NHĨ XỨ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG BIẾN TRI NHĨ XỨ THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG BIẾN TRI NHÃN XỨ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[789] Người nào đã biến tri nhãn xứ thì người ấy đã biến tri nhĩ xứ phải chăng?

“Phải rổi!”

– HAY LÀ NGƯỜI NÀO ÐÃ BIẾN TRI NHĨ XỨ THÌ NGƯỜI ẤY ÐÃ BIẾN TRI NHÃN XỨ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

NGƯỜI NÀO KHÔNG TỪNG BIẾN TRI NHÃN XỨ THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG TỪNG BIẾN TRI NHĨ XỨ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

– HAY LÀ NGƯỜI NÀO KHÔNG TỪNG BIẾN TRI NHĨ XỨ THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG TỪNG BIẾN TRI NHÃN XỨ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[790] Người nào sẽ biến tri nhãn xứ thì người ấy sẽ biến tri nhĩ xứ phải chăng?

“Phải Rồi!”

– HAY LÀ NGƯỜI NÀO SẼ BIẾN TRI NHĨ XỨ THÌ NGƯỜI ẤY SẼ BIẾN TRI NHÃN XỨ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

NGƯỜI NÀO SẼ KHÔNG BIẾN TRI NHÃN XỨ THÌ NGƯỜI ẤY SẼ BIẾN TRI NHĨ XỨ PHẢI CHĂNG?

“Phải rổi!”

– HAY LÀ NGƯỜI NÀO SẼ KHÔNG BIẾN TRI NHĨ XỨ THÌ NGƯỜI ẤY SẼ KHÔNG BIẾN TRI NHÃN XỨ PHẢI CHĂNG?

“Phải rồi!”

[791] Người nào đang biến tri nhãn xứ thì người ấy đã biến tri nhĩ xứ phải chăng?

“Không phải!”

– HAY LÀ NGƯỜI NÀO ÐÃ BIẾN TRI NHĨ XỨ THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG BIẾN TRI NHÃN XỨ PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG BIẾN TRI NHÃN XỨ THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG TỪNG BIẾN TRI NHĨ XỨ PHẢI CHĂNG?

“Bậc A La Hán không đang biến tri nhãn xứ nhưng chẳng phải không từng biến tri nhĩ xứ; ngoại trừ bậc chí thượng đạo và bậc A La Hán, các hạng người còn lại thì không đang biến tri nhãn xứ cũng không từng biến tri nhĩ xứ”.

– HAY LÀ NGƯỜI NÀO KHÔNG TỪNG BIẾN TRI NHĨ XỨ THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG BIẾN TRI NHÃN XỨ PHẢI CHĂNG?

“Bậc chí thượng đạo không từng biến tri nhĩ xứ nhưng chẳng phải không đang biến tri nhãn xứ; ngoại trừ bậc chí thượng đạo và bậc A La Hán, các hạng người còn lại thì không từng biến tri nhĩ xứ và cũng không đang biến tri nhãn xứ”.

[792] Người nào đang biến tri nhãn xứ thì người ấy sẽ biến tri nhĩ xứ phải chăng?

“Không phải!”

– HAY LÀ NGƯỜI NÀO SẼ BIẾN TRI NHĨ XỨ THÌ NGƯỜI ẤY ÐANG BIẾN TRI NHÃN XỨ PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

– HAY LÀ NGƯỜI NÀO KHÔNG ÐANG BIẾN TRI NHÃN XỨ THÌ NGƯỜI ẤY SẼ KHÔNG BIẾN TRI NHĨ XỨ PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ đắc đạo, người ấy không đang biến tri nhãn xứ nhưng chẳng phải không biến tri nhĩ xứ; còn bậc A La Hán và hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo thì các hạng ấy không đang biến tri nhãn xứ và cũng sẽ biến tri nhĩ xứ”.

– HAY LÀ NGƯỜI NÀO SẼ KHÔNG BIẾN TRI NHĨ XỨ THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG ÐANG BIẾN TRI NHÃN XỨ PHẢI CHĂNG?

“Bậc Chí Thượng đạo sẽ không từng biến tri nhĩ xứ nhưng chẳng phải không đang biến tri nhãn xứ; còn bậc A La Hán và hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo thì các hạng ấy sẽ không biến tri nhĩ xứ và cũng không đang biến tri nhãn xứ”.

[793] Người nào đã biến tri nhãn xứ người ấy sẽ biến tri nhĩ xứ phải chăng?

“Không phải!”

– HAY LÀ NGƯỜI NÀO SẼ BIẾN TRI NHĨ XỨ, THÌ NGƯỜI ẤY ÐÃ BIẾN TRI NHÃN XỨ PHẢI CHĂNG?

“Không phải!”

NGƯỜI NÀO KHÔNG TỪNG BIẾN TRI NHÃN XỨ THÌ NGƯỜI ẤY SẼ KHÔNG BIẾN TRI NHĨ XỨ PHẢI CHĂNG?

“Người mà sẽ đắc đạo, người ấy không từng biến tri nhãn xứ nhưng chẳng phải sẽ không biến tri nhĩ xứ; còn bậc chí thượng đạo và hạng phàm phu sẽ không đắc đạo, thì các hạng ấy không từng biến tri nhãn xứ cũng sẽ không biến tri nhĩ xứ”.

– HAY LÀ NGƯỜI NÀO SẼ KHÔNG BIẾN TRI NHĨ XỨ THÌ NGƯỜI ẤY KHÔNG TỪNG BIẾN TRI NHÃN XỨ PHẢI CHĂNG?

“Bậc A La Hán sẽ không biến tri nhĩ xứ nhưng chẳng phải không từng biến tri nhãn xứ; còn bậc chí thượng đạo và hạng phàm phu mà sẽ không đắc đạo thì các hạng ấy không biến tri nhĩ xứ và cũng không từng biến tri nhãn xứ”.

DỨT PHẦN BIẾN TRI

KẾT THÚC XỨ SONG

-ooOoo-

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *