BỘ SONG ĐỐI II – MỤC LỤC

MỤC LỤC TẬP HAI
VI- HÀNH SONG– Phần định danh
– Phần xiển thuật
– Phần xiển minh
– Phần câu lọc
– Phần câu lọc căn luân
– Phần thuần hành
– Phần chuyển biến
– Phần diệt
– Phần sanh
– Phần sanh diệt
– Phần biến tri

VII- TÙY MIÊN SONG– Phần ngủ ngầm
– Phần tiềm tàng
– Phần đoạn trừ
– Phần biến tri
– Phần được đoạn trừ
– Phần sanh khởi
– Phần giới (cảnh)

 

-ooOoo-

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *