ĐẠO HÀNH TRI KIẾN THANH TỊNH – TUỆ THUẬN THỨ, TUỆ CHUYỂN TỘC, TUỆ ĐẠO, TUỆ QUẢ, TUỆ PHẢN KHÁN

Conformity Knowledge (Anuloma-ñāṇa), Change-of- Lineage Knowledge (Gotrabhuñāṇa), Path Wisdom (Maggañāṇa), Fruition Wisdom (Phalañāṇa), Reviewing Wisdom (Paccavekkhaṇañāṇa) Tuệ Thuận Thứ (Anulomañāṇa),

Read more

ĐẠO HÀNH TRI KIẾN THANH TỊNH – SỰ SANH KHỞI TUỆ HÀNH XẢ(SAṄKHĀRUPEKKHĀÑĀṆA)

The Arising of the Knowledge of Equanimity towards Formations (Saṅkhārupekkhāñāṇa) Sự Sanh Khởi Tuệ Hành Xả(Saṅkhārupekkhāñāṇa) He discerns repeatedly the

Read more

ĐẠO HÀNH TRI KIẾN THANH TỊNH – SỰ SANH KHỞI TUỆ NỖ LỰC GIẢI THOÁT (TUỆ GIẢN TRẠCH) (PAṬISAṄKHĀÑĀṆA)

The Arising of the Knowledge of Exertion for Deliverance (Paṭisaṅkhāñāṇa) Sự Sanh Khởi Tuệ Nỗ Lực Giải Thoát (Tuệ Giản

Read more

ĐẠO HÀNH TRI KIẾN THANH TỊNH – SỰ SANH KHỞI TUỆ KHAO KHÁT GIẢI THOÁT (TUỆ DỤC THOÁT) (MUÑCITUKAMYATĀÑĀṆA)

The Arising of the Knowledge of Desire for Deliverance (Muñcitukamyatāñāṇa) Sự Sanh Khởi Tuệ Khao Khát Giải Thoát (Tuệ Dục

Read more

ĐẠO HÀNH TRI KIẾN THANH TỊNH – SỰ SANH KHỞI TUỆ THẤY RÕ KHUYẾT ĐIỂM VÀ SỰ BẤT TOẠI NGUYỆN (TUỆ HIỂM NGUY)

The Arising of the Knowledge of Realization of Fault and Unsatisfactoriness (Ādīnavañāṇa) Sự Sanh Khởi Tuệ Thấy Rõ Khuyết Điểm

Read more

ĐẠO HÀNH TRI KIẾN THANH TỊNH – THỌ TRÌ MINH SÁT TRI BIẾN TRÍ (ÑĀTA-ÑĀṆA VIPASSANĀ)

Undertaking Ñāta-Ñāṇa Vipassana Thọ Trì Minh Sát Tri Biến Trí(Ñāta-Ñāṇa Vipassanā) ‘Ñāta’ means the mentality-materiality, causes and effects that existed

Read more