TẬP YẾU II – NHÓM NĂM CỦA UPĀLI: PHẨM VỀ PHÁP GIŨ BỎ

Tập Yếu II

Nhóm năm của Upāli

Phẩm về Pháp Giũ Bỏ

  1. – Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) ngụ ở rừng?

– Này Upāli, đây là năm hạng (hành pháp) ngụ ở rừng. Thế nào là năm? Hạng ngụ ở rừng có bản tánh ngu khờ, có bản tánh si mê; hạng ngụ ở rừng có ước muốn xấu xa, bị thúc giục bởi ước muốn; hạng ngụ ở rừng do điên khùng, do mất trí; hạng ngụ ở rừng (nghĩ rằng): ‘Được chư Phật và chư Thinh Văn của đức Phật khen ngợi;’ và cũng có hạng ngụ ở rừng chính vì ham muốn ít, chính vì tự biết đủ, chính vì sự từ khước, chính vì sự tách ly, chính vì lợi ích của điều này. Này Upāli, đây là năm hạng (hành pháp) ngụ ở rừng.

2 – 12. – Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) đi khất thực? ―nt― Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) mặc y paṃsukūla? ―nt― Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) ngụ ở gốc cây? ―nt― Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) ngụ ở mộ địa? ―nt― Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) ngụ ở ngoài trời? ―nt― Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) mặc ba y? ―nt― Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) đi khất thực theo từng nhà? ―nt― Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) oai nghi ngồi? ―nt― Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) ngụ chỗ ở theo chỉ định? ―nt― Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) một chỗ ngồi (khi thọ thực)? ―nt― Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) không ăn vật thực dâng sau? ―nt―

  1. – Bạch ngài, có bao nhiêu hạng (hành pháp) thọ thực trong bình bát?

– Này Upāli, đây là năm hạng (hành pháp) thọ thực trong bình bát. Thế nào là năm? Hạng thọ thực trong bình bát do bản tánh ngu khờ, do bản tánh si mê; hạng thọ thực trong bình bát có ước muốn xấu xa, bị thúc giục bởi ước muốn; hạng thọ thực trong bình bát do điên khùng, do mất trí; hạng thọ thực trong bình bát (nghĩ rằng): ‘Được chư Phật và chư Thinh Văn của đức Phật ngợi khen;’ và cũng có hạng thọ thực trong bình bát chính vì ham muốn ít, chính vì tự biết đủ, chính vì sự từ khước, chính vì sự tách ly, chính vì lợi ích của điều này. Này Upāli, đây là năm hạng (hành pháp) thọ thực trong bình bát.

Phẩm về Pháp Giũ Bỏ là thứ sáu.

*****

Tóm lược phần này

Vị ngụ ở rừng, khất thực, y paṃsukūla, cội cây, mộ địa là thứ năm, ngoài trời, chỉ ba y, theo tuần tự, oai nghi ngồi, theo chỉ định, (thọ thực) một chỗ ngồi, không vật thực dâng sau, thọ thực trong bình bát.

–ooOoo–

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *