THỂ NHẬP THIỀN TUỆ (VIPASSANĀ) – BÀI THUYẾT TRÌNH CHÍNH – ĐẶC TÍNH VÔ NGÃ TRỞ NÊN RÕ RÀNG

The Characteristic of Not-self becomes distinct

Đặc Tính Vô Ngã Trở Nên Rõ Ràng

It is very important to analyze each mental group (mind) and each material group (rūpakalāpa) into their ultimate components in order to know the ultimate realities (paramatthas), to achieve “ghana vinibbhoga” breaking clown the compactness (analysis of groups or analytical understanding of each individual in a group), and to penetrate into the characteristic of non-self or no-soul (anatta).113,114 Thật quan trọng là việc phân tích từng nhóm danh (ý) và từng nhóm sắc (rūpakalāpa) thành các thực thể pháp để biết pháp chân đế(paramattha), để thành tựu “ghana vinibbhoga”, phá vỡ tính khối (phân tích nhóm hay hiểu biết phân tích từng thành phần trong một nhóm), và để thấu suốt đặc tính vô ngãhay không có linh hồn (anatta)115,116.
The anatta characteristic is known only in the Buddha’s Dispensation; it is unknown outside the Buddha sāsana.117 Đặc tính vô ngã (anatta) chỉ được biết trong Giáo Pháp Đức Phật; nó không được biết ngoài Giáo Pháp của Đức Phật (Buddha sāsanā118).
The anatta characteristic is not distinct and not known because it is covered up by “ghana” (compactness as group or lump). If the “ghana” can be broken up or analyzed, the anatta characteristic becomes clear and evident as it really is.119,120 (Abhi. ṭha-2, 47) Đặc tính vô ngã (anatta) không rõ ràng và không nhận biết được vì nó được che phủ bởi “ghana” (tính khối như nhóm hay tảng). Nếu “ghana” có thể bị phá vỡ hoặc được phân tích, đặc tính vô ngã (anatta) trở nên rõ ràng và hiển nhiên như nó thực sự là.121,122(Abhi. ṭha-2,47)
When the meditator has defined all the cittas, cetasikas, and rūpas internally in his mind and body, he defines the mentality-materiality externally in the same way in others to understand that everyone is made up of five aggregates. Khi hành giả đã xác định hết tất cả các tâm, tâm sở và các sắc nội thân ở nơi tâm và thân mình, hành giả xác định danh-sắc ngoại thân theo cách tương tự để biết rằng mọi người được tạo thành từ năm uẩn.
The five Aggregates of Grasping (upādānakkhandhas) that have to be investigated in vipassanā are: Ngũ Thủ Uẩn (upādānakkhandha) phải được thẩm sát trong thiền Vipassanā là:
1. Rūpupādānakkhandha – the materiality aggregate of grasping consisting of 28 kinds of rūpas; 1. Rūpupādānakkhandha: sắc thủ uẩn bao gồm 28 loại sắc (rūpa);
2. Vedanupādānakkhandha – the feeling aggregate of grasping comprising vedanā cetasikas associated with 81 lokiya cittas; 2. Vedanupādānakkhandha: thọ thủ uẩn bao gồm các tâm sở thọ (vedanā cetasika) phối hợp với 81 tâm hiệp thế (lokiya citta);
3. Saññupādānakkhandha – the perception aggregate of grasping comprising sañña cetasikas associated with 81 lokiya cittas; 3. Saññupādānakkhandha: tưởng thủ uẩn bao gồm các tâm sở tưởng (sañña cetasika) phối hợp với 81 tâm hiệp thế (lokiya citta);
4. Saṅkhārupādānakkhandha – the aggregate of mental formations of grasping comprising 50 lokiya cetasikas other than vedanā and sañña; 4. Saṅkhārupādānakkhandha: hành thủ uẩnbao gồm 50 tâm sở hiệp thế (lokiya cetasika) ngoại trừ tâm sở thọ (vedanā) và tâm sở tưởng (saññā);
5. Viññāṇupādānakkhandha – the conciousness aggregate of clinging consisting of 81 lokiya cittas. 5. Viññāṇupādānakkhandha: thức thủ uẩn bao gồm 81 tâm hiệp thế (lokiya citta).
When the yogi clearly understands that there are only five aggregates that are arising and dissolving very rapidly and incessantly and there is no substantive entity that can be called a ‘person’, ‘self, ‘soul’ or ‘ego’, he can dismiss the wrong view of ‘personality-belief (sakkāya-diṭṭhi) and attains the purity of view (diṭṭhi-visuddhi). Khi hành giả thấu hiểu rõ ràng rằng chỉ có năm uẩn sanh và diệt một cách rất nhanh chóng, không ngừng và không có một thực thể tồn tại riêng biệt nào có thể được gọi là “người”, “cái tôi”, “linh hồn” hoặc “tự ngã” cả, hành giả có thể xua đuổi được tà kiến về “thân kiến” (sakkāya-diṭṭhi) và chứng đạt kiến thanh tịnh (diṭṭhi-visuddhi).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *