THỂ NHẬP THIỀN TUỆ (VIPASSANĀ) – BÀI THUYẾT TRÌNH CHÍNH – THANH TỊNH TÂM KHỎI TÀ KIẾN (KIẾN THANH TỊNH)

Purification of the Mind from Wrong View

Thanh Tịnh Tâm Khỏi Tà Kiến (Kiến Thanh Tịnh)

After achieving the purity of morality (sīlavisuddhi) by diligently observing catupārisuddhi sīla and the purity of mind (cittavisuddhi) by developing the right concentration, a meditator or yogi should proceed to the third stage of purification (diṭṭhi-visuddhi). Here he must get rid of the wrong view of personality belief (sakkāyadiṭṭhi) or ego-illusion (attadiṭṭhi), thinking that ‘I’, ‘person’, ‘self’, ‘soul’ or ego exists. To do this, he must analyze his body and mind into their ultimate components and define each ultimate material entity (pathavī, āpo, tejo, etc.) and each utimate mental entity (citta and cetasikas) in order to realize vividly that only the five aggregates of grasping (upādānakkhandhas) exist and that no soul, no self or no ego really exists. Sau khi thành tựu thanh tịnh giới (sīlavisuddhi) bằng cách chăm chỉ tuân thủ tứ thanh tịnh giới (catupārisuddhi sīla) và thành tựu thanh tịnh tâm (cittavisuddhi) bằng cách tu tập chánh định, thiền sinh hay hành giả nên tiến lên giai đoạn thứ ba của thanh tịnh là Kiến Thanh Tịnh (diṭṭhi-visuddhi). Ở đây, hành giả phải từ bỏ thân kiến (ngũ uẩn tà kiến) (sakkāyadiṭṭhi) hoặc ngã kiến (atta diṭṭhi) nghĩ rằng có tồn tại “ta”, “người”, “cái tôi”, “linh hồn” hoặc “tự ngã”. Để làm điều này, hành giả phải phân tích chính thân và tâm của mình thành các thực thể pháp và xác định từng thực thể sắc chân đế (đất (pathavī), nước(āpo), lửa (tejo)…) và từng thực thể danh chân đế (tâm (citta) và tâm sở (cetasika)) để thấy biết một cách sâu sắc rằng chỉ có ngũ thủ uẩn (upādānakkhandha) tồn tại và rằng không có linh hồn, không có cái tôi, hay tự ngã nào thực sự tồn tại.
So a yogi must perform the task of defining mentality-materiality when he enters the field of vipassanā. To begin with what is easier, the defining of materiality is first conducted in our meditation centres. Như vậy, hành giả phải thực hiện nhiệm vụ xác định danh-sắc khi hành giả bước vào lĩnh vực thiền Vipassanā. Để bắt đầu với cái dễ hơn, xác định sắc được hướng dẫn đầu tiên trong các trung tâm thiền của chúng tôi.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *