THỂ NHẬP THIỀN TUỆ (VIPASSANĀ) – ĐOẠN NGHI THANH TỊNH (KAṄKHĀVITARAṆA-VISUDDHI) – PHÂN BIỆT CÁC NHÂN SANH RA DANH

Discerning the Causes which give rise to Mentality

Phân Biệt Các Nhân Sanh Ra Danh

Next he investigates with the right thought (sammāsaṅkappa) and the right understanding (sammādiṭṭhi) the causes which give rise to mentality. Again with the help of the glittering, penetrative meditation light he discerns clearly that the eye-door cognitive series of consciousness arises due to the contact between the eye-door and a visible object; the ear-door cognitive series of consciousness arises due to the contact beween the ear-door and an audible sound, and so on.123 Tiếp theo, hành giả thẩm sát với chánh tư duy(sammāsaṅkappa) và chánh kiến (sammādiṭṭhi) các nhân sanh ra danh. Lại nữa, với sự trợ giúp của ánh sáng chói lọi, xuyên thấu của thiền, hành giả phân biệt rõ ràng rằng lộ trình tâm nhãn môn phát sanh bởi xúc chạm giữa nhãn môn và cảnh sắc; lộ trình tâm nhĩ môn phát sanh bởi xúc chạm giữa nhĩ môn và cảnh thanh, và cứ tương tự như vậy.124

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *