TIỂU BỘ – BỔN SANH III – MỤC LỤC

MỤC LỤC

*****

LỜI GIỚI THIỆU

XXII. MAHĀNIPĀTO – NHÓM LỚN

1. Mūgapakkhajātakaṃ – Bổn Sanh Hoàng Tử Câm Què (31/07/2016)

2. Mahājanakajātakaṃ – Đại Bổn Sanh Janaka (11/08/2016)

3. Sāmajātakaṃ – Bổn Sanh Sāma (17/08/2016)

4. Nimijātakaṃ – Bổn Sanh Đức Vua Nimi (26/08/2016)
i. Nirayakaṇḍaṃ – Phẩm Địa Ngục
ii. Vimānakaṇḍaṃ – Phẩm Thiên Đường

5. Khaṇḍahālajātakaṃ – Bổn Sanh Quan Tế Tự Khaṇḍahāla (03/09/2016)

6. Bhūridattajātakaṃ – Bổn Sanh Long Vương Bhūridatta (20/09/2016)
i. Nagarakaṇḍaṃ – Phẩm Thành Phố
ii. Vanappavesakaṇḍaṃ – Phẩm Đi Vào Rừng
iii. Kīḷanakaṇḍaṃ – Phẩm Làm Trò Tiêu Khiển
iv. Nagarappavesanakaṇḍaṃ – Phẩm Đi Vào Thành Phố
v. Subhagakaṇḍaṃ – Phẩm Subhaga
vi. Yaññabhedavādakaṇḍaṃ – Phẩm Nói Về Sự Hư Hoại của Lễ Dâng Hiến

7. Mahānāradakassapajātakaṃ – Đại Bổn Sanh Nāradakassapa (03/10/2016)

8. Vidhurajātakaṃ – Bổn Sanh Bậc Sáng Suốt Vidhura (24/10/2016)
i. Dohaḷakakaṇḍaṃ – Phẩm Chứng Bệnh Khao Khát
ii. Maṇikaṇḍaṃ – Phẩm Viên Ngọc Ma-ni
iii. Akkhakaṇḍaṃ – Phẩm Trò Đổ Súc Sắc
Gharāvāsapañho – Câu Hỏi Về Cuộc Sống Tại Gia
iv. Pekkhanakaṇḍaṃ – Phẩm Thăm Nom
v. Rājavasatikaṇḍaṃ – Phẩm Chốn Triều Đình
Antarapeyyālo – Phần Giản Lược Ở Đoạn Giữa
vi. Sādhunaradhammakaṇḍaṃ – Phẩm Nguyên Tắc Của Người Đạo Đức
vii. Kāḷāgirikaṇḍaṃ – Phẩm Núi Kāḷāgiri

9. Ummaggajātakaṃ – Bổn Sanh Đường Hầm (10/11/2016)
i. Sattadārakapañhā – Bảy Câu Hỏi Của Đứa Trẻ
ii. Gadrabhapañho – Câu Hỏi Về Con Lừa
iii. Kakaṇṭakapañho – Câu Hỏi Về Con Tắc Kè
iv. Sirikālakaṇṇipañho – Câu Hỏi Về May Mắn Và Bất Hạnh
v. Meṇḍakapañho – Câu Hỏi Về Con Cừu
vi. Sirimandapañho – Câu Hỏi Về Uy Quyền Và Kẻ Ngu
vii. Channapathapañho – Câu Hỏi Về Lối Đi Đã Được Che Giấu
viii. Khajjopaṇakapañho – Câu Hỏi Về Con Đom Đóm
ix. Bhūripañho – Câu Hỏi Uyên Bác
x. Devatāpucchitapañhā – Các Câu Hỏi Được Hỏi Bởi Vị Thiên Nhân
xi. Pañcapaṇḍitapañho – Câu Hỏi Dành Cho Năm Bậc Nhân Sĩ
xii. Mahāummaggakaṇḍaṃ – Phẩm Đường Hầm Vĩ Đại
xiii. Dakarakkhasapañho – Câu Hỏi Của Thủy Thần

10. Mahāvessantarajātakaṃ – Bổn Sanh Vessantara Vĩ Đại
i. Dasavaragāthā – Các Kệ Ngôn Về Mười Điều Ân Huệ
ii. Himavantavaṇṇanā – Ca Tụng Núi Hy-mã-lạp
iii. Dānakaṇḍaṃ – Phẩm Bố Thí (28/11/2016)
iv. Vanappavesanakhaṇḍaṃ – Phẩm Đi Vào Rừng
v. Jūjakapabbaṃ – Đoạn Về Bà-la-môn Jūjaka (06/12/2016)
vi. Cūḷavanavaṇṇanā – Phần Mô Tả Khu Rừng Nhỏ (09/12/2016)
vii. Mahāvanavaṇṇanā – Phần Mô Tả Khu Rừng Lớn (06/01/2017)
viii. Kumārapabbaṃ – Đoạn Về Hai Đứa Trẻ (09/01/2017)
ix. Maddīpabbaṃ – Đoạn Về Nàng Maddī (13/01/2017)
x. Sakkapabbaṃ – Đoạn Về Thiên Chủ Sakka (15/01/2017)
xi. Mahārājapabbaṃ – Đoạn Về Vị Đại Vương (18/01/2017)
xii. Chakkhattiyapabbaṃ – Đoạn Về Sáu Vị Sát-đế-lỵ (19/01/2017)
xiii. Nagarakaṇḍaṃ – Phẩm (Về Lại) Kinh Thành (20/01/2017)

–ooOoo–
(Dịch xong ngày 20/01/2017)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *