TƯƠNG ƯNG BỘ IV – CHƯƠNG I: TƯƠNG ƯNG SÁU XỨ – PHẨM SANH PHÁP

TƯƠNG ƯNG BỘ IV

CHƯƠNG I: TƯƠNG ƯNG SÁU XỨ

PHẨM SANH PHÁP

33. Sanh

Sanh Pháp

Sāvatthi. Tại đấy …

—Này các Tỷ-kheo, tất cả phải bị sanh. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tất cả phải bị sanh?

Mắt, này các Tỷ-kheo, phải bị sanh. Các sắc phải bị sanh. Nhãn thức phải bị sanh. Nhãn xúc phải bị sanh. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy phải bị sanh … Tai … Mũi …

… Lưỡi … Thân …

Ý phải bị sanh. Các pháp phải bị sanh. Ý thức phải bị sanh. Ý xúc phải bị sanh. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy phải bị sanh.

Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Ða văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt … ” … không còn trở lui trạng thái này nữa”.

34. Bị Già

—Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị già …

35. Bị Bệnh

—Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị bệnh …

36. Bị Chết

—Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị chết …

37. Bị Sầu

—Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị sầu …

38. Bị Phiền Não

—Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị phiền não …

39. Bị Ðoạn Tận (khaya)

—Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị đoạn tận …

40. Bị Tiêu Diệt (Vaya)

—Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị tiêu diệt …

41. Tập Khởi

—Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị tập khởi …

42. Ðoạn Diệt

—Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị đoạn diệt …

V. PHẨM VÔ THƯỜNG

43. Vô Thường

Nhân duyên ở Sāvatthi.

—Tất cả, này các Tỷ-kheo, là vô thường …

44. Khổ…

45. Vô Ngã…

46. Cần Phải Thắng Tri… (abhinneyyam)

47. Cần Phải Liễu Tri… (parinneyyam)

48. Cần Phải Ðoạn Tận…

49. Cần Phải Chứng Ngộ… (sacchikàtabbam)

50. Cần Phải Thắng Tri, Liễu Tri… (abhinnà parinneyyam)

51. Bị Phiền Lụy… (upadduta)

52. Bị Áp Ðảo… (upassattha)

—Tất cả, này các Tỷ-kheo, bị áp đảo. Và này các Tỷ-kheo, cái gì bị áp đảo?

Mắt, này các Tỷ-kheo, bị áp đảo. Các sắc bị áp đảo. Nhãn thức bị áp đảo. Nhãn xúc bị áp đảo. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy bị áp đảo … Tai … Mũi …

Lưỡi … Thân …

Ý bị áp đảo. Các pháp bị áp đảo. Ý thức bị áp đảo. Ý xúc bị áp đảo. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy bị áp đảo.

Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Ða văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt … ” … không còn trở lui trạng thái này nữa”.

—-

Bài viết trích từ cuốn “Kinh Điển Tam Tạng – Tạng Kinh – Tương Ưng Bộ IV“, Ngài Thích Minh Châu dịch Việt
* Link tải sách ebook: “Kinh Điển Tam Tạng – Tạng Kinh – Tương Ưng Bộ IV” ebook
* Link thư mục ebook: Sách Ngài Thích Minh Châu
* Link tải app mobile: Ứng Dụng Phật Giáo Theravāda 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *