VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP PHẦN I – PA AUK SAYADAW

Vận Hành Của Nghiệp

Phần I

Pa Auk Sayadaw

(‘Gaddula-Baddha-Sutta?)

Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ bàn về hai bài Kinh chính. Một ñược gọi là Dây Trói Buộc (‘Gaddula- Baddha-Sutta?’), và bài kia cũng Dây Trói Buộc nhưng là bản thứ hai (‘Dutiya-Gaddula-Baddha-Sutta?’); như vậy có hai bài Kinh Dây Trói Buộc và chúng ta sẽ bắt ñầu với bài thứ nhất trước:

TẢI SÁCH EBOOK TẠI ĐÂY: Vận Hành Của Nghiệp

VẬN-HÀNH-CỦA-NGHIỆP-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *